Home / Đề thi THPT Quốc gia / Môn khoa học tự nhiên / Đề thi thử THPT Quốc gia môn khoa học tự nhiên năm 2017

Đề thi thử THPT Quốc gia môn khoa học tự nhiên năm 2017

Kythiquocgia.net sưu tầm một số đề thi thử dành cho các em học sinh 12 thử sức trước kì thi.

Đề bài mẫu (Môn hóa)

Câu 5: Thực hiện 1 thí nghiệm phản ứng của Cu với HNO3 đặc, nóng thường sinh ra khí NO2. Cách  tốt nhất để hạn chế khí NO2 thoát ra gây ô nhiễm môi trường là người ta đậy nút ống nghiệm bằng bông tẩm chất (hoặc dung dịch) nào sau đây?

A. Cồn 75o.                B. Giấm ăn (CH3COOH).                C. NaOH.                   D. Nước.

Câu 6. Có bao nhiêu tripeptit (mạch hở) khác loại mà khi thủy phân hoàn toàn đều thu được 3 aminoaxit: glyxin, alanin và phenylalanin?

A. 6.                            B. 9.                            C. 4.                D. 3.               

Câu 7. Cho m gam amin đơn chức bậc một X tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl thu được (m+7,3) gam muối. Thể tích dung dịch HCl 2 M đã dùng là:

A. 10 ml                     B. 50 ml                     C.200 ml                    D. 100 ml

Câu 8: Cho các chất sau đây: triolein, etyl axetat, saccarozơ, fructozơ, ala-gly-ala, glucozơ, xenlulozơ, vinyl fomat, anbumin. Số chất bị thủy phân trong môi trường kiềm là

A. 8.                                B. 7.                                 C. 6.                                D. 5.

Câu 9: Thể tích của dung dịch axit nitric 63% (D = 1,4 g/ml) cần vừa đủ để sản xuất được 89,1 kg xenlulozơ trinitrat (hiệu suất 80%) là

A. 51,43 lít                B. 42,86 lít                 C. 80,36 lít                 D. 64,28 lít.

Comments

comments

About kythiquocgia

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *